Szárnyaljon
a képzelet!

Mutasd meg az álomszobád
a DIEGO® rajzversenyén!

Játékszabályzat és Adatvédelmi Szabályzat

DIEGO – Szárnyaljon a képzelet! Mutasd meg az álomszobád a DIEGO rajzversenyén – óvodai csoportoknak szóló rajzpályázat hivatalos szabályzata

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a DIEGO Kft. (székhely: 2372 Dabas, Beton út 26.) által szervezett DIEGO – Szárnyaljon a képzelet! Mutasd meg az álomszobád a DIEGO rajzversenyén – óvodai csoportoknak szóló rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Pályázat jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja - a Szervező által üzemeltett rajzverseny.diego.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) jelenik meg a Pályázat időtartama alatt.

A Pályázó (lásd lent) a pályázást lebonyolító felületen lévő checkbox(ok) kipipálásával fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázat szervezője és lebonyolítója

A Pályázat szervezője és lebonyolítója a DIEGO Kft., a Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

A Pályázó a Pályázat jelen Szabályzat 4. pontjában olvasható leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján, regisztrációt követően tud részt venni a Pályázatban. A Pályázat során a pályázati feltételek teljesítése mellett a Pályázóknak szükséges jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is elfogadnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat feltöltése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Pályázó jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Pályázatban nem vehet részt.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázatban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a pályázati adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Pályázat megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Pályázat időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: „Pályázó”).

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Pályázatban való részvétellel a Pályázó az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a.    a Szervező, a Pályázat lebonyolításában közreműködő személyek és ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
b.    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C. § (1) bekezdése szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező saját döntése alapján kizárásra kerül, aki a Szervező álláspontja szerint bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Pályázó a jelen Szabályzatot részben vagy egészben nem fogadja el, a Pályázatban nem vehet részt.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2022. október 20. napján 10 órakor kezdődik és 2022. november 30. napjának végéig tart. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A zsűri általi értékelés alapján a helyezést elért Pályázók kihirdetésének napja: 2022. december 6.

Nyeremény átadás: 2022. december 12-23. között, a Szervező és a nyertes Pályázó (a továbbiakban: Nyertes) által egyeztetett időpontban.

4. A Pályázat leírása

A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a Pályázat időtartama alatt a Pályázó legalább egy, legfeljebb húsz, az általa regisztrált óvodai csoportba tartozó óvodások által – a megadott témában – kézzel készített, bármilyen technikával (ceruza, festék, zsírkréta stb.) megrajzolt olyan színes képek fotóit töltse fel a rajzverseny.diego.hu Weboldalra, amelyek az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
• jpg/png formátumban kerülnek feltöltésre, max. 16M fájlméretben
• a ”DIEGO – Szárnyaljon a képzelet! Mutasd meg az álomszobád” témáról kell szólnia

A Pályázatba nem kerülnek bele azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és/vagy a regisztráló nem teljesíti a Pályázat részvételi feltételeit.

Érvényes pályázatnak minősül az regisztrációs weboldalon található regisztrációs űrlap kitöltése, a felhívásban megadott témában készült rajz kritériumoknak megfelelő módon történő feltöltése az oldalra.

A Pályázó a jelen Pályázatban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa feltöltött rajzokat a Szervező díjmentesen felhasználja a Pályázat lebonyolítása, kommunikációja, dokumentálása céljára.

Egy Pályázó legalább egy, legfeljebb húsz képpel indulhat a pályázaton. Ezeket egyesével töltheti fel a Weboldalra.

A Pályázat ideje alatt a Pályázat oldalán moderálás van érvényben, így CSAK a Szervező által ellenőrzött és a Szabályzat értelmében érvényes alkotások kerülnek ki a Weboldal képgalériájába.

Sikeres feltöltés esetén a Pályázó képernyőjén egy visszaigazoló üzenet jelenik meg és a regisztrációhoz használt email címére visszaigazoló üzenetet kap, majd a felület visszairányít a képfeltöltő oldalra!

A pályázatban kizárólag azok a gyerekrajzok vehetnek részt, amely rajzok jelen Szabályzat szerinti felhasználásához a rajzot készítő gyermek törvényes képviselője előzetesen kifejezett hozzájárulását adta. A rajzok pályázatban történő felhasználása harmadik személy jogát (különösen, de nem kizárólag szerzői jogát) és jogos érdekeit nem sértheti és nem veszélyeztetheti. A Pályázó a Pályázaton való részvétellel kijelenti és szavatolja, hogy a Pályázaton való részvételhez és a pályaművek beküldéséhez rendelkezik a fentiekre kiterjedő hozzájárulásokkal, és hogy a Pályázaton való részvétel harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti és nem veszélyezteti. A Pályázó a fentiek megszegéséből eredő valamennyi kárért és egyéb igényért kizárólagos felelősséggel tartozik.

Az első 300 intézmény, melynek óvodai csoportját valamely Pályázó regisztrálja, kreatív eszközökkel teli ajándékcsomagot kap. Amennyiben egy intézményből több csoport is regisztrál az első 300 között, abban az esetben az intézmény regisztrált csoportjainak számától függetlenül egy ajándékcsomagra jogosult.

További 30 óvodai csoport az oldalra látogatók szavazatai alapján nyer óvodai csoportonként 3 db gyerekszőnyeget. Az egyéni képekre leadott szavazatok óvodai csoportok szerint kumulálódnak. A Szervező a 30 legmagasabb pontszámot elérő óvodai csoportot regisztráló Pályázókat hirdeti ki a Pályázat nyertesének. Szavazatszám-egyezőség esetén a Szervező sorsolással dönti el, hogy az azonos szavazatszámot kapó Pályázók közül mely Pályázó legyen a Pályázat nyertese. A Szervező döntése szuverén, ellene bármilyen jogorvoslat kizárt. A 30 nyertes óvodai csoport azonos intézményből is kikerülhet.

A 30 legtöbb szavazatot kapott óvodai csoporton felül 3 óvodai csoportot a Szervező által összeállított zsűri választ ki. Az ő nyereményük 1-1 db mintás padlószőnyeg. A 3 kiválasztott csoport azonos intézményből is kikerülhet.

A Pályázat leírása, illetve a pályázati feltételek a Weboldalon jelennek meg a Pályázat időtartama alatt.

5. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül a Pályázatban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:
· a Pályázat során a Pályázónak regisztrálnia kell a Weboldalon az intézményt képviselő természetes személy nevének (vezetéknév és keresztnév), e-mail-címének, az óvoda településének, az óvodai csoport nevének megadásával, és az intézmény nevének a legördülő listából való kiválasztásával.
· a Pályázónak a regisztráció során a megfelelő négyzet bejelölésével el kell fogadnia a jelen Szabályzatot és megadnia a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást,
· a Pályázónak a regisztráció során kért adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően kell megadnia, oly módon, hogy az adatok megfelelően bizonyíthatóak legyenek,
· az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
· egy Pályázó legfeljebb egy e-mail-címmel, egyszer regisztrálhat és tölthet fel maximum húsz darab képet. Ha valaki mégis több e-mail-cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja. Húsznál több kép feltöltése esetén a legkorábban feltöltött húsz kép vesz részt a Pályázaton.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

6. Közönségszavazás

A beküldött Pályázatokra az oldalra látogatónak (a továbbiakban: Szavazó) lehetősége van szavazni.

Szavazás: 2022. október 20. napján 10 óra 00 perctől indul és 2022. november 30. napjának végéig tart.

Szavazásra a Weboldalra látogató minden természetes személy jogosult.

A szavazásban való részvételhez a szavazatát leadó Szavazó köteles e-mail címét megadni, melyre egy szavazatot megerősítő linket kap. A szavazat csak abban az esetben érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött linkre kattintva a Szavazó megerősíti szavazatát.
A Pályázat időtartama alatt egy Szavazó egy regisztrált e-mail címmel összesen egy szavazatot adhat le összesen egy darab általa választott rajzra. Ugyanazon e-mail címmel egy darab pályázati regisztráció és egy darab szavazat adható le.

A Szavazót érintő adatvédelmi kérdések tekintetében ezen Szabályzat 12. pontja az irányadó.

7. Nyeremények

· A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható.
· A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Nyertes kötelesek együttműködni.
· A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
· A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Pályázatban nem sorsol ki.

Nyeremények:
•    1-1 db ajándékcsomag színes ceruzákkal, zsírkrétával és aszfaltkrétával az első 300 regisztráló intézménynek;
•    3-3 db gyerekszőnyeg a legtöbb szavazatot gyűjtő 30 óvodai csoportnak;
•    1-1 db mintás padlószőnyeg a zsűri által kiválasztott 3 óvodai csoportnak.

8. Eredményhirdetés

A Szervezők a nyertesek értesítését a Pályázó által a Pályázatfelületen megadott elérhetőségeken kísérlik meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a Nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A Nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat a regisztráció alkalmával adják meg.

9. A Nyertesek értesítése

A Szervező a Nyertest a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címen a kiválasztást követő 3 munkanapon belül értesíti. A Nyertes azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail-cím, intézménynév és cím megadása írásos formában.

10. A nyeremény kézbesítése, átvétele

A nyertes Pályázó köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Szervező kizárólag Magyarország területén kézbesíti.

A kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a Nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kihirdetést követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a Nyertes helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

11. Tartaléknyertesek

A Szervező a Nyerteseken felül nyereményenként 2-2 darab tartaléknyertest választ ki. A tartaléknyertesek a kapott szavazatok számának megfelelően válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely okból kizárásra kerül; vagy ha a Nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül a Pályázat benyújtása során megadott elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a Nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.

12. Szerzői jogok

A pályaműveknek, mint szerzői műveknek a Pályázatra való benyújtásával a Pályázó kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a pályaműveket a Pályázatban felhasználja oly módon, hogy a pályaműveket a Pályázat keretén belül a Weboldalon és közösségimédia-felületein a beküldés időpontjától legkésőbb 2022. december 31. napjának végéig a nyilvánossághoz közvetítse. A Szervező felhasználási joga nem kizárólagos, a szerző a pályaművel a jelen bekezdésben foglaltakat meghaladóan szabadon rendelkezik.

13. Adatkezelés

A Pályázók és a Szavazók (a továbbiakban együtt: Érintett) adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Pályázatban való részvétel, a Pályázat és/vagy a szavazás során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történik.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett adatkezeléshez hozzájáruló önkéntes nyilatkozata, amely a Pályázatban és/vagy Szavazásban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a Nyertesek esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy az Érintett részt vesz a Pályázatban/Szavazásban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Pályázat/Szavazás során megadott adatokat a Pályázat lebonyolítása céljából kezelje.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban ezen minőségében: Adatkezelő). Az adatkezelő az adatok feldolgozásához Brightly Kft.-t (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megtartásával történik.

Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:
· hozzáféréshez való jog:
· A hozzáférés joga keretében az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot az Érintettről.
· helyesbítés, illetve törlés, valamint az adatkezelés korlátozásának joga:
· Az Érintett jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha az Érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Az Érintett kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. Az Érintett előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de az Érintett igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
· az adatainak hordozhatóságához való jog:
· Az adathordozhatósághoz való jog keretében az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
· hozzájárulás visszavonásának joga
· Az Érintett részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ha az Érintett a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: DIEGO Kft.,
2372 Dabas, Beton út 26. címén vagy a rajzverseny@diego.hu e-mailcímen.

Amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
· közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;
· a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
· bírósághoz fordulhat.

A jelen Pályázatban, illetve az ahhoz kapcsolódó Szavazásban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha az Érintett nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, úgy a részvétele a Pályázatban/Szavazásban nem lehetséges. Ha az Érintett a Pályázat/Szavazás időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Pályázatból/Szavazásból kizárásra kerül.

14. Felelősség

A Pályázatok hiányosságáért (így különösen: hibásan megadott adatok, rajz(ok) feltöltésének elmulasztása), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók/Szavazók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Pályázatban/Szavazásban való részvétellel a Pályázó/Szavazó tudomásul veszi, hogy a Pályázat/Szavazás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban/Szavazásban való részvétel során, a Pályázat/Szavazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat/Szavazás során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó/Szavazó a Pályázatban/Szavazásban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat/Szavazás lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Pályázat/Szavazás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat/Szavazás időtartama alatt a Pályázat/Szavazás, illetve a Pályázatot/Szavazást, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

15. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címről a rajzverseny@diego.hu e-mail-címre és adja meg tárgyként a Pályázat elnevezését! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázatot beküldő intézmény nevét és az óvodai csoport nevét.

Kelt: Budapest, 2022.10.20.